profilnajednustranku

Profil na jednu stránku

Rádi bychom vás informovali o jedné z metod, které budeme od příštího školního roku využívat k individuálnímu plánování pro vaše děti.

Je to metoda Profilu na jednu stránku, která je součástí celkové individualizace přístupu k dítěti, a je využívána v zahraničí jak v oblasti školství, tak sociálních služeb a zdravotnictví (zlepšení péče o osoby s postižením či nemocné). Ve školách je Profil najednu stránku součístí individuálních vzdělávacích plánů.

V naší republice jsme jedním z prvních vzdělávacích center (či škol), které s touto metodou pracují.

Profil na jednu stránku byl vytvořen ve Velké Británii společností „The Learning Community for Person Centred Practices“, a je založen na tzv. přístupu zaměřeném na člověka. Cílem takového přístupu je vytvoření systému podpory jednotlivce (např. ve škole), který vychází přímo z jeho preferencí a konkrétních potřeb (na rozdíl od přístupů postavených na diagnóze, speciálních potřebách apod.)

Profil na jednu stránku je shrnutím všeho, co je pro daného člověka důležité, a jakým způsobem ho můžeme podporovat.

Kdy jsou profily na jednu stránku využívány

 • V profilu na jednu stránku jsou zachyceny důležité infoemace, umožňující učitelům uplatňovat individuální přístup při vzdělávání žáků.
 • Díky nim mají děti možnost podílet se na plánování podpory, kterou budou při vzdělávání potřebovat. Zároveň mají možnost uvědomit si své přednosti a pojmenovat, co je pro ně při vzdělávání důležité.
 • Díky profilům na jednu stránku se mohou rodiče s pedagogy podílet na výměně znalostí a zkušeností, jak nejlépe podpořit své dítě.
 • Profily mohou být využity dalšími lidmi ve škole (např. učiteli, kteří ve třídě běžně nejsou).
 • Profily na jednu stránku se vyvíjejí během roku mohou být základem pro detailnější individuální programy.
 • Mohou být zaměřeny na určitou specifickou oblast života dítěte (kroužek apod.).

Jak je lze vytvářet

 • Seskupením informací od spolužáků, kamarádů, rodičů dítěte, učitelů a asistentů. Samo dítě k profilu také přispívá.
 • K vytvořenému profilu je možno přidávat další pohledy, informace, aktualizovat jej. Je možné jeho konečnou verzi přiložit k závěrečnému hodnocení na konci školního roku.
 • Informace do jednotlivých oblastí profilu lze získávat pomocí společných aktivit se třídou, individuálními konzultacemi zaměřenými na jednotlivé oblasti zachycené v dotazníku, vytvpřením plakátku, kam si dítě doplní/nakreslí informace o sobě, oslovení rodičů (dotazník na rozmyšlení a vyplnění doma či individuální konzultace s rodiči).

  Více o The Learning Community for Person Centred Practices (ve Velké Británii jde především o Helen Sanderson)